آموزشگاه موسیقی ناردونه

آموزش سازهای کلاسیک

آموزش سازهای سنتی

jazz

اساتید آموزشگاه موسیقی ناردونه

افشین محسنى

مدرس گیتار پاپ، راک، الکتریک، جز و متال آواز پاپ و راک، صداسازى و سلفژ

حسین ضرورى

مدرس آواز کلاسیک، پاپ، صداسازى و سلفژ ، گیتار پاپ