افشين-محسنى-آموزش-گیتار-پاپ-راک-الکتریک

افشین محسنى آموزش گیتار پاپ راک الکتریک و آواز صدا سازی سلفژ

مدرس گیتار پاپ، راک، الکتریک، جز و متال آواز پاپ و راک، صداسازى و سلفژ