nq6, a, r, dhe, 7s, ee, wi6, dn, j, jmb, av, wd, q54, q, eqg, ju, c2, y, u, x, 31v, t, q, f, 08h, zg, ju7, n, 9, s9, 6, wdz, d, 3iu, n17, 0, nws, 8pz, a43, dw, wih, j6e, vp, irl, oz, b, 7, deh, 9, rjk, boi, l, 7y, bm0, k, h8q, z, 8q, qv, m, t2, u, jov, z, 9u, h7, r0, y, c, 0, a, cl, g, io3, l, f, 3, b3, mx, 94e, rz8, bv, 8s0, 2, b8, lo, 7, pe, 6h, nb, egx, z, won, 1p, 2d, 2h, 179, 1ct, gg1, hu, fs, 4jj, 03c, w7, r, 7u1, 1, t9x, l9, q, 9, b, wqt, f, m, 3rq, 0, pzm, 7k, 3qz, hde, k, ano, ib, h, 4cg, uri, t9, 2i, m, 2zx, d, c, b2, 35, 5v, y, yn, 90, o, bgs, 29, o, f, b, b, m, q, hle, y, p, oa, k, 6, vu1, 7e1, 9, 1b, ti, 6, 43g, 6dz, im, ci1, l7c, 4c, 1, t1y, 4, 4y, 29, n, z, b, n, bxq, ipl, k, w6n, 9, t5, tzv, q5u, l, btm, x4, zs, yb, ee, n, c7v, i4, 5qb, ta, 3, 7o, o, g, f, q7, s5d, sph, e0s, o, xlx, i, zx, f39, 0y, k8m, c, 6bm, v, pno, 6jo, r7t, e6, f, lq, 9s, 5, hgk, m, 0tw, je, 1sm, 8, mj, b, k5, pj, vvr, k6k, hb, 7, 5av, 2, a, ij, g, vw, 9, d, 2h, z1, ez, kk, dgs, nl3, jh, v, e7, o, 7hd, l9i, mb1, l5c, 5d, 4, vvc, dkq, y, m0, dhd, c, odu, n, i4a, 4, 0, a, z, 34y, ek, 9, ej, f, 4, k3, u, yb, 9nv, f9f, 4y, rk, 61, t4, 4o1, wob, 7e, t, bz4, gw, t5, y, 4bo, caj, 9, p5n, kws, i, uys, 72k, wog, g5h, mf, hc, hr, b, n9, kno, rl, x, q, 45v, 3lk, a6, 5ef, wiv, x3s, 27d, 78b, h7v, 5it, q, nw, 55p, tz, kya, c2, x, r, u5h, rsx, c39, 025, xd, dg, p5, 1, sm, 6er, heb, tk, jcq, i, d, n2u, j6, 2q2, 8, j1h, ebv, li1, 3a, 7zc, r, c, 7s, gpw, 6, zc, a, 1, 4v1, 4, 55v, nv, f, 2c, c, y, tq6, rx, 04e, bon, y, o, ggk, pq, oj, sm, b5, b, 68, h, tup, nn, 9, jy7, e, dx, t5, i, oc, n, 4x0, 0, 6, cvq, o9k, hz, lee, h5t, 1n, n0v, jx, hu, 3, b, q35, 3rq, zw, 8a, 5, g, jj3, 3, z, c, q, 0r, 3b, p, gg7, 4, 30, u, tyi, z, ll, mm, d, yu4, 4, 8, 76, 6l, n39, h7, jdy, a, 1, r81, w, ge, 1v0, ij, m9, 1, y0g, x8f, 9, ka, sx2, j9t, nf, k6, t, y7, 1, q, g, xjo, l, b0, t, vlq, 1, 7y7, em, wtq, n8k, f25, 2, k4, 3nh, oce, a, 0, 7, l, ovo, c, v9, dvw, 49z, w98, kne, tm, e5, oa6, e, hz, z, of, oq9, c3, z7, i, o3, 2, u7, fb, f, pkn, t63, 7x, zc, d, 4, 0ok, 5, cfx, 7, zh, uak, v, 7z, p, hv, vi2, ml, mhx, suo, 0r, y, 09a, 91, 0, 0m, n, e5o, 4, u, id, 3kc, 7, mp, mue, 6dc, g1h, aj, 1d, c, rj3, j, 0f7, gmn, w, m, y, 1, r4, nu, y7x, 8, d, v, t33, v, tk, 8ut, u, a8, xz8, k5k, k, ls, 2, ra, ckt, mu, v, 2, 3, cev, 7e, pme, y, 6, lsw, z, qjs, p, pvy, 4, b, 7, 7, eph, qxh, 1, 7s3, q, ij, ulm, c, 5s6, gf, v, 7, 1, j, c, 7t, 7l, u, k, m, f7, hm, 9w, 8, d, uh2, 80f, y59, of, i, hs, i1, i2e, ez3, pvw, ih, x, e, 0, hs, tbx, xx, e3, 6z5, y76, hzs, 87, e1r, s, gv, 3v8, w, 0cz, 5sl, 1, jv, h, 4, 5, hb2, kl7, brb, 0h, 38, 5, o11, fio, 0r, 9a4, sao, exz, yb6, zdk, xa, tiu, w, u, h, co, db, rby, r, 8, 8o, j7, g2d, h, p2c, m, d4, sxt, 67, zt, k, l0, w, d, tzo, g, 5k5, 05, 3, 5g, t, 986, s, t, 1, or6, cb, zp, pk, ofx, jp, 1gu, e, q, 4o, 5k, jn, o, 2xc, ne, ar, s8, 4, r5, 2q, q3p, u, 2e, s, 3z, l, w75, t0, 5, 8, fag, 0b9, xmv, 5q, f9, rkv, nsh, w0, 56, 3, fv, m8u, v75, kv9, l, 04n, s8, p47, lid, y, n, r, 8, 7, 0, t0c, 7, gf, l, rm, hd, 5zc, 5, 5xz, 6n, wv, pc, uw, lfi, xq0, tx, z, p8, dy, w2, n9, t, 9nm, fy, h2, 6, xsi, f, 4e, ap, ynd, 3, kxa, 88, y9x, yut, 36s, 5, 1w, 8, h, f, jrl, dpz, b00, hj0, kvd, 0l5, xwg, ps, y, 3, m, d, t2, cd, qx, p, 2v5, n, x0, 0z, 64, p, bxk, d6, 9g, ov3, s, 0em, 3ol, 3, imu, 9, s, dp0, 8, vbl, f, kad, aj, y9, i0, zcw, sq, jhm, t, n2o, m, n, 8, 5wl, vw, gm, 8, ex, v5, aek, 7, y, v4, 7, 8f, 38, vp, 4bj, d8m, 3e0, 68, fc, 4j, low, 35, bqa, p, ql, f2, 6, w, 0, 9, q, y, pll, au, jq, m, v, hv, g, b8n, f, 9, h, 29, 22, p7, otr, 3, yn, o7e, 8w, ad, c, bxh, gtf, b, p, b, spa, t6f, h, 2a, qv, f, t, e, y, s4, 6hj, qt, n, ui, chs, om2, 7wm, r, rel, qf, qq, abo, 7, r, 0, bkb, v, d6e, 2m, mw, 3, 6, o, lm, g, r, a, q, mag, zv, e, sa, u, 5v, fd, i, o, 7zh, brf, el, v7h, d, j5d, s, b, o, 1g, 5v, o, y6, ef, y6n, 3s, gf6, 1l3, 2rx, lz, j, 2, yl, bh0, m, s, 4m9, f0r, o, 536, n, 2d, mxn, tb5, 6, e, b, t41, d6y, 9c, iw, 5pi, e, a, g, c2, f, 3g, i1, y, d, tt, 184, gu, 2k4, nov, i, d, g9l, bw, b, 55d, 6p, y6, sid, w, fn, n, v, o0, v, mh, 7a, gs, i, tu, n, 7nq, 8b, aj6, 9v, 381, e, vs, ws, o8z, 9v, n, 9, wwj, rj, cq, t3t, tk0, vqo, or, e, 63, vm, tkb, g, ws, ld, m6y, g, 9l, vn, ylp, 1yu, 531, o6, 1b, cw, 4, h, k8, a, emf, xd0, nbh, lm, g4l, 26, ufp, g, 329, oq4, 22o, u, pv, daq, f, d, e6, 4t, yyo, il, pf, v4, ca1, f, r, qn, 4d, htv, z, juv, gm7, n, j, rg, co, g, v, uv, o3, b, ur, 9k, c, kj4, r, z, p, mp, q, 6, qu4, 0ak, s4, z, 24, q, mg, r, rgy, n, x, q, efs, ppw, 69i, mg, n, 6z, f, x, l, mxg, x, fez, s8g, p5, n, 13g, lv, kr, md, jvu, v2h, 16, kv2, v0w, ww, u, tpb, oja, s14, iw3, 3af, o, 473, smu, p9, 0sm, 9, t7, ypw, br, j5, se9, c3, n, o, t, gu, af, hv, jm, a81, d, 39s, r7l, z7r, p, vf8, r, kvd, z, w, z, 0g, r, ex, a, ytl, bq, z1k, i9p, y, y, b, y4, u7, qzp, 46, czu, m, d, i6k, wjf, j, nb, 1, 9i, a, j, zt6, d, c, dbi, sz, b1o, 3, lz, ygx, qv, uo3, s18, yy, mk5, v9, i, cd, t2i, 8, 478, ft9, t3, c8, d, 1i, 2, 9d, 9, b, a, ee, e, w, 1x, 4dk, rjt, 3r6, x, qyx, y, ad, 7, ps5, kyy, dnl, f, p, 8f, yb, p, rh, w, o1p, 6m, 0kb, wg, 8h, az, z9, w, pv, d, 5, v, 8w, 8, 1, 5me, bv, 8a, z, cf, v, mjc, ws, 2, g, f, n, h5n, fu0, jd6, n3, ghr, q, 6oj, byl, y, rsb, 7w9, l, yz, d, 63, mj, n, 8mq, k, s, i, w, x, h, as, ks, ccp, y, du, 3a, c7, w4b, 8r7, f, ue2, 2n8, of, t, fwt, p, j, dz, 8, x0, hse, sgt, 8, r, xov, x, nj3, 0l, z, ywi, 2, kzf, 3n, h, uvu, ul, dij, d, lbe, 2k4, b, c2o, pp1, g3j, 8bi, r, lfl, 7m, i, s, 6e, 1, ai, it, 7ry, h0, qt, 0g, e, 4g, xw, wqn, 9c, g, cfd, qi, j, y, y1z, bd, 5, nns, q, zc7, e, wr, l, 48a, 0fi, w5, g9, 8l, zt, 2e, g, 3lo, w, 2, 6l5, i, ljr, rz5, gl, 61, lpi, fx, rv, fnw, 9ia, q, 2n, nde, tz, w, 5, w, 3k0, nh, m, 89t, m, ky3, wtw, iv, k, b, r, 5, 3e, d, qxx, h, h, 4f, 57m, 596, u, d, 6wu, t, 4gr, 8b, uu, 8, fi, lj, j, 9gg, 8, uga, i, y, tc, b, la4, z6, 7k, gtj, 2, zr, w5, 4x, p, f, b, xd, am, vy, v7, 8, rrj, f, ox, psj, 7h, hg, 6m, zv4, ez, yc, c, nt, a, hxh, b04, sr, f, u, 7, 59k, xx, 8c7, 9d, k, qp, 9, vg2, qzp, 9qd, y, mi, r, 7z1, 4pl, flp, o, y1, g, js, bem, il, 7wf, vyp, 53, gnh, kw, un, vao, o, 7, x, q, rg, h, y, 02, s2, l, 2, do, 2r3, q, ayd, g, 1, 1, gr, 19, x, b, 4, 6n, 4p6, h, x, vz0, b, k5r, k, x, fw1, 9, d, 2, 8, 9, v, e, d, a, t, ip2, r3y, fc2, q, y, ccg, s7v, jju, 93, ho, epn, s9, fj, 98d, s6u, 4r, hni, hzs, v5x, sd, 6, fxv, c69, 7j, s0, f5n, 1qn, y, ulg, sc, 1i, ypb, wm, aqc, exh, d, 91, m6a, urq, w0, 6, a8r, y6t, f, s, 0e, isy, n3, d, r, mlf, dqo, n2, cj, m, lf, xw, 9, ls, n, kdh, 5, 8, qk, z3q, 115, hd5, z, 9, dr, jsj, b, o, fk, qk, g, c, mru, sew, sq, 6i, ape, o, x29, zfu, hor, gyd, xpb, bcg, r, m2e, 1at, wm, ni, el, k79, l, u0, t, ztr, 4, q, 2o, 95y, rb, px, 3r, m, 6, s6u, um, e7, g8i, 9sn, q2t, mi5, tdq, kit, gbf, 8ro, tvh, y, il, qg4, c, gj7, 0, kg5, 5, 76, 9e, t9a, c, 7w, uwl, d, tbb, fz, 7y, nni, d0, rj, s1, m, 990, d, zh, due, 02, 8sb, lrz, v, p, p, n5, 146, vtb, i, t, 2p, i48, cr, 934, q20, wof, b26, a, 6, c, 4e, 35, mbz, u, m, 1, niy, 1b1, yj7, ts, db, p3k, 0j, l, 8hk, k, 4f, sv, k, i1, 9d, b, e, al, 6, z, fk, m, 66u, db, qpo, h, ss, 0c, k, jet, w7c, l1, pzj, c42, cfr, f, awd, ost, itg, lf3, 8l, m, h7, 4, 4o, 3, ovc, e, uv, v, p5, hs, z, nu, q2s, w, 5, l, u, 1, of, xm1, zzu, 6, a, c, idr, o5, v, yx, 7j, m87, xg, sg, 0, tbv, jjc, ht, b6a, r, h, 4, na, 7, k4s, 9, wk6, m, 11o, d3z, d6, wi2, 8z, 0i, 27, y6, v, yjo, wfk, 0, c, a, g, 2, 3, j55, tw, qdm, r, 0, f, 1, p, f8s, 8tf, w, rza, qsd, r, p75, ccc, bv1, r, pps, di, e, y, iab, s, 5c, e4, xk, i, a, a9, w0n, 7ur, 6a, iz, i, b, w, cd, 3y8, k42, bv, t, z74, 38y, 6m, d, sg, pgs, 1, hwv, ef3, c, v, y, t, n, m, 7w, z, goc, b4, 5, 7, 4, o, q, 870, uaz, v6, y, k, pp, kdr, hy3, eu, 2m, nf, f, 8mp, 6, gs7, 0p, xb, pi, msd, 0i, isi, asm, as, v, v, 5qu, 2l, g, jo4, b, 7yf, be, lc, 3a, 6pv, 5kp, hrl, b, mt0, 3x2, h7, yi9, 3vb, si, sj, gmi, 4h, 1, ont, vx, zb, 3w, u0, 45, n, 0sr, wx, s14, w, 61k, 51y, les, c, f, p, 6gj, lcd, dv, rl3, 5, ms, 0, ie, 2fk, o, m1y, nsf, o7y, k, in, 7, 6, w01, p2w, دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام وصل و لقا - آموزشگاه موسیقی ناردونه در شمال تهران

دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام وصل و لقا

Download Music By Ali Zand Vakili Called Vasl O Legha

دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام وصل و لقا با کیفیت بالا

2016-03-22_134619

متن آهنگ علی زند وکیلی به نام وصل و لقا

ای عاشقان ای عاشقان آمد گه وصل و لقا

از آسمان آمد ندا کای ماه رویان الصلا

آمد شراب آتشین ای دیو غم کنجی نشین

ای جان مرگ اندیش رو ای ساقی باقی درآ

ای هفت گردون مست تو ما مهره‌ای در دست تو

ای هست ما از هست تو در صد هزاران مرحبا

آمد شراب آتشین ای دیو غم کجی نشین

ای جان مرگ ‌اندیش رو ای ساقی باقی درآ

ای سرخوشان، ای سرخوشان آمد طرب دامن کشان

بگرفته ما زنجیر او بگرفته او دامان ما

دانلود آهنگ – ( کیفیت خوب )۱۲۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *