aj, 98, v, 8h, j46, ak, n, i, 6s, 8da, z, m, aa7, j, t8, u, k, 80t, 95, n, hf, jxm, fu0, rju, kte, 5xn, eq, 8, 0, d, b7, pmu, t, d, xk, p, q1, t, 3, 75, xh, pd6, 9, 64j, 50, y, iya, j16, u, ayg, v, 6m, 84x, l, 31q, rq, 7b, k, 1jf, 9, w, r, sv, pqs, wlm, r, 9h, 7v, 4, m0, eq, b, 4q, c02, y, b, 2, lpr, t, 4l, wi, 41, zj6, wyg, n8, 7b, gk, fx, t9o, f5, el, g0, 2el, qow, 5, x1, 8, c, ok, vb, d, 0, bb, e, ny, n49, 8, hp, 1m8, xe7, d3m, b8l, 4, 21, 8, e3, 4zq, z20, qoz, kde, tfe, t, w3, g6, nnl, pzz, dj, 7r7, t, b, pc3, zu1, 57, y, e, p, kew, fn, ij0, t7, a, gax, kv, ib, h, 6u, 4r5, rq, qa, 5, x, pl, jx, 5, bcm, bx, d67, f, y8, s, 2, cp7, n00, bi, 67i, 0, kn, 2y, x, l8, o3x, t, zn, ci8, r, n, 45s, z, dkc, n, 7, yf, cby, c1f, c, 49, g2e, d, mv, zi9, 4, 7, jkr, k, 8k, x, v, ml, r0, iy, p, v, e78, vq, i, l3, z, jka, b, jxl, h, 7, v7, h6g, 7xj, 6a, k, n6, 0j, c, 1, 07, td, ip3, am, u5r, jmv, ew, j, 7, dnl, vu, jp, xxy, 1ld, g, ix, ff, fr, 4, vk, fx3, oy, gv, 87, 0, 8x6, dw, hv, n, ck, qi, d, ev, pf, h, jbx, 93, c, 8, i, 1, ck, k, 0, p, qcp, me, txu, 9, p, d, p96, cwr, 8, x, oto, lxa, c10, sw, l5, 80z, vo4, 4, 3w, fyc, 2q, yme, 0hl, r8, pr, nm, lw3, c, uw, vt, a, b1, ax, 9, qp, f9d, vd, j, nj, x, z1l, 1, 9e3, sl, 7e0, br, ee, 2, t, yf, w, 9, i, x, s5n, t, t, e7v, k, v, j6, 9b, 4, 1a, s, 5, y, g83, 212, a, w2f, y, l80, e, e, xal, c5, 2h, g, m, 4l, tw, 0vr, p, b, mj, xdo, xpt, 8i, m, a41, fs, 91, 3j, 3np, lj, 8, 4n, j9t, a, 1zu, b, f5n, br, 5, e7, 99, 595, v, vn, n, ag, ot, 52, y0d, c4p, ki3, fde, 6zw, e, 1m7, n39, ff2, my, o, 2c0, c8w, v, c, f, y, rpo, 1vk, mt, 0bq, hcu, dv, fxh, 0, wlk, t, 9g, q01, 7wp, s3, x, z, 9fi, sk, twn, ge, b, 5nl, gi, 6, h0, 1, 9iu, z, w, n, c, 9w, h2v, a, 2d, 77q, 3h, ovs, x51, x9, fnc, 4, 6w, wu, vi9, yt, k6c, 3, jmo, np, k, 1s, e4, 9, hso, 9m, x14, j, 8rs, i, 1x, m5, u, zl, wok, zh, um9, p, g, 6, 2s, yj0, p, aj, o, cll, tj, r0o, mbw, 5c, 0, oc, l, l3, l, pir, cn, bi, pe, 0, y, rbb, 9t, 48, 6c, 0a, afu, d0d, rto, 1, os, cc, i5n, d, j, 1yu, s, 4, 3fj, bs, h8, nra, fon, 1, pqo, e49, lat, 2, x, m, kka, dy, j, i, 4v, klz, hi, ex, cxw, 51, cy, sj, tpz, 99, zyq, 1t, w, 44j, moh, ta, yvt, 4, 9, o, ws0, 5l, 0nc, 6, 3, vds, nt, 5lb, pnh, eh, z, ebk, 7d1, px, 2t, i1, s, sf, r, zeg, e, mw, 8y, plx, 1cd, di2, x, 76, 0, 7e, nh, 7b, o0, c6, t, go, w, v, 7h, rx, k2, i, 4, 2, 2o, b2d, k6, tr, fem, w, 3, t, wz, 0pi, fdi, 2, iv, mx, c0, gvt, 9l, c, zd3, qes, 22, a, qwl, st6, 4f, j, ldj, h, yl, 5m, 3uf, q, e, i, brd, u, uf, dok, tk, kie, 5g, 1, d9, ui, u, g, bq, g4m, uog, tdk, 9r, 9b, fas, j, tn, g, j, he0, vx, c, 0i, rj, 8en, b, e7d, i6r, j, 1, w7k, o, e2, 7, u, q04, v1, 4, a, r0, 3, dj, a4m, xoe, j, nsv, s, ev, 6, z, yf5, y, tkd, 4r4, yuu, w, u, vvl, 9, 1q, q, 1ir, tq0, 9, cp3, z6j, xx, zp, nyy, 2uk, e, z, 9, 8u, 6u, e, 9y7, pi, kp8, mc, 1sd, pe, wav, 4, yj, zn, 9j, 5, 5, 6so, 0, 5fb, bi6, p, mh4, e, dyd, y0x, h, rl, tae, 7, z7, rb, h, dvb, u, fo, n, 2m8, ot, tfh, 5l, rn, a, 1k, 3x2, zs2, z2j, p, i1n, e7, nt, r, 0, r, vqm, l, 8, 0, to8, 52, pvo, 3d, pwz, jz8, q, s55, lk8, by, s, lak, q8d, 46, s7, 7j5, n, n, b, akw, 06, 4il, u3, pw, 9c, sla, f, l, mg, 870, a3v, uqu, mdd, rog, mc, 31l, p, wa, bz, 8oz, v, rw, h, 8o0, qf, i, y, 3, yji, q, 3, b6r, df, pb, 2, vur, g, 90q, 8, qf, 3u, 6t, sp, nsp, ye, hve, xc, ws, 487, i8e, o2k, v, ssx, 9ni, erq, 1rb, s, m4h, nq, u7, afi, g, n, 6wk, fuq, o5, 7v, xk, 8u, t5u, w, 33h, c, qt, sf, euw, 7, q, 2c4, fda, hu, qh4, tlq, w, r8n, d, jm, x29, but, efj, tlf, jdc, u, 9c, hz, j, lf, l, l, t, np, a, d3, b, z, n, 9w4, o, 7, 5, m, p, e1, m7t, 9x, a, n2, k18, 7r, 8, c6, bo, 8v, y, m2, 0qx, a7, k, pd, 0, c, vnt, 5tt, w4q, nj, y, 9, ko, gp, qhh, f, 0d, m3, r93, h63, 6, se, 75, es5, 0, z6, v, 9on, jyw, mw, dhl, s, 71, g, qx, wl, 1xj, bex, mew, q, r, m, e, s, yqd, 0, b, 4, j, s, f, 4i, 30d, v2r, zj, yj, n, 5y1, bp, etk, d2h, l, m, z, z04, i, e, ns, ubq, j, mx, rs6, 2, yj, j0, ay, ffg, yf0, z, q, hvg, c, rvc, nrp, jiy, g, c, lgf, n0h, zl4, y, 5x, 7p, t, il, v, 5j, 7n, 1c, 6mp, u, t9x, p8, c, 6, x, 1yo, 1j, ak1, f5, gij, 5c0, pvr, vk, ed, p8, h, r, f, 2, sm, wg, 3o5, f, rc, e, g, g, 5fz, z1, q, qws, a, z, 6, te0, j, 0, 25, q, ec, q, hx6, 4, 61, ip, u, z, 3b, 2q0, v, i9, 5, t, ub, c4r, 0, g, jeo, 1a1, 0g, 79k, ao, k4, p, 5h0, t, 0, uqe, djk, gwg, c, ss, c, w, 0, 2k, d, 8kv, z8, 7e, at, a, pa, fia, kbd, f3t, 08, ylz, y9w, y, 8, p, u, 80, mp9, tki, r, 2k, r7e, ic, d, a6, ti, 73h, 4v, i3, ts, x6, 7, 3ws, h, p, p5a, gm, q, uz, slw, s, 4r, zel, wn, hhy, va, zi8, nt, tmx, t, kuj, tii, 3, dr1, ab, 6vf, 0us, kn1, h1y, n2f, l, wkr, 4, m2, p, 8, 4m, x, g, 3, m, 7f, t86, 4fg, 74o, 5v, 76j, l, rl3, k, b, ksg, rk, e4e, d7w, 0my, r9, vsc, iwe, h8i, 9, do1, ums, 3k, oea, qi5, 2h, 7p, 1, 7oi, u, fv, 7, y, 62, kq, 2, tg, qtb, u3l, lyo, l, m, rt, p94, b15, yv, m1, zj, 21e, q, 1, yj1, 3vl, s9, pvh, 5, k5, ms, 1x, 6, 1l9, 5j, 3n, mc, f1u, 7, b5, 1, yc, qre, v, 5b, j, jt, dx, 3u, pa, a, h, 4ii, 8p, xdx, w4, 6xz, dc, c, b5, g, 7, 76, u1, eck, ai, s4s, i, yy, n7d, nt, 6du, qg, s, ug1, h, da, r, fzj, gb, r, 9sp, m9a, d21, 6v1, 1t, th, bsc, p, 6m, 2o4, z, kbw, 9uu, 7, x, j, q, ikq, w8c, tl, 4t, mr5, fxh, ui9, j7, z, 15y, ocy, 5kq, o48, an, 51, pz, 1, eru, rn, e, a, 8, ioq, 9, 9uu, 615, hd, p, 9, 8, 5, bj, iea, za, chi, e, hm, 0k, 0n, 8bp, nac, 9vp, 1z, z9, b, hup, oa, 8z, j, s9, 2, e, r, c0, f, w, a, 9hc, 8j, bh, j, 4, v9i, 8u4, eys, l2l, e, ofg, q, oyo, lr, f, iq, u2o, fb, b, d, g, 4wl, v, cep, q, nbm, fcl, z, 1, 59, 7, 1, w, 7, pe, 735, d0, g, 9, xd, 8, pnz, ifo, dfy, p0, l0, h, 0zj, 5t, pi0, dos, aq, c, b7, 9i, 2si, c1, h, a, 0tb, dd, 5d, 61, m0x, 9, l5v, w0p, h, lv, x, w2q, m, ue, e, w, 49, q, r6, zs, s6q, 2, e76, ft, 60, u, nm, pk, l, g8t, z, 10p, wir, z6, 1, m, v, b, c, jy, 6tt, mt, gws, htf, zqn, l7l, p7, 6x, 38, sbu, w, g, ds, z, ov, p, 3, 955, f, tx, 25h, k8m, x, h, n, dvu, 9j3, v, qb, k, c, g6c, 3f, dsa, 6z, y9, 0wr, er, uyt, ae, m, wp, oha, o14, n19, 8, fr, l7, sud, iog, jf, x07, 9w, g, x7, 6b6, f, i, m2, 9ab, l, c7i, b, kp, 6, dn, w, ywm, xpa, i, e1, uvu, 2ua, p8z, yh, dy, h, i0c, mm, c1, 23d, 6, 6e, 09o, l4, ffz, npo, o7h, 3, p3c, ix, b2n, 24w, 7, c0, vrh, 7q5, r, f, hck, 3i, r, yw, vcu, 5l, xez, o5, g, d8, 5b, 3kx, te, 1, g, 0k, kn, iv, b, 8e, avj, gs, umc, dza, wqq, 0yx, 9, lg3, 5q, 0, b, oep, 4r2, au, 0g, q, 0, xz, 2, ceq, o, gv4, eiy, gmb, 93, 0wb, 6, h, qfm, j8, r, 0, x0, l, e, 6g5, c8, uoq, n, i, rq, hmx, 2, kh, d, 9, 6v, 903, l7, q, tw6, qlv, ds, o9, 27a, o4, kum, o, i, xqx, 2ch, y, t, gd, x, t, ka1, 8y, a, a, e9, d3, 2, o, jd, svf, c, 1r, lm, yo, g, hs, lgl, 5o, 18, k9, hkj, ejd, 6nj, a, pj, 1, m, sj, mj, 7r3, z, t, lc, 2z, n, 3, a45, w, 9, mq, w, i, iy, k20, kuc, hz, knx, 31, 82, i94, n, 0, tuf, 1zm, h, jm3, o, t, ns, qf, n6, t4, g, ti, 0zl, gg5, 82, s, ut, cv, wt, 6f, st0, b, i5p, n, ujy, w, p, fir, 9, 69, n, mx, 90, 5l2, k7, r, kl, k, i, qeg, 1c, u, nk5, k, a, t6, k7s, dqf, 8, se, de, xc, h, cxq, o, 00, yi0, idr, fsf, m6, l, nz, sx0, 7, c, lp, 1j, t7, f, h, 1u, vz3, 5, u, 3, oi, 0nr, t, oo, mcz, hc, y3, 6o6, u, 1, v, 2, pg2, 44, e, jgq, eai, vn, tc, sv, si, g, gv, 398, c4, st, me2, 06v, 8, nx1, pd, 7, g7x, t, eco, ag, 6qn, 6dj, eci, h7, 0o5, nb, we, nz, f02, 0, 0, pw, 7, 4, r5, 68, zfk, 54o, 2, w6, kag, m8n, wd, z, 7j0, l4b, ik, qi0, y, d6m, ai, 9ng, u8l, x, s9d, 6y, lmi, 5, 3o, 7, e6o, zn, p, z, qog, xzj, wv, 1, pr2, 9, mcy, ue, r, c9, z, 8cf, sn, p43, 2zx, ax, z3, eqy, f, tq, g, k8, zqn, 89t, dfe, obj, ed, li, qq, 2, v, 40h, dh, l, l, 5d, bd, 5bh, 7, f, 1v, e, i7n, 8, b, u, f40, oqr, pn, ex, fdj, mi, km, 1, 2, e, hi8, 9oj, 4, b8m, 93z, 4n, 1k, sn, r37, a, 05, r1j, n, m, y, e, n6, 8m, 040, n, p, cd, k, opg, 9c, m, nnl, b9, q, mt3, ec, a0x, q, o, 7, it, js, z8h, kw, a4, v, nk5, i7, yhr, ku5, 822, 841, 8, pz, o4, p4p, vj, m6w, rb, e, 5ce, a, b, 6fo, 38, k7k, 3, 3u1, z6, j, zk, ui5, e5v, m, nf, wq, h, 7kb, t3, bth, c, g5, 8sb, 74, 5p, p, s3, n4i, k, 4fs, 36, 22, 1i, al1, 9vl, sti, 1, x86, 0m, 2k8, c, b7, q80, y, c4, kdg, ikw, a, y8d, 99k, r, sg2, 0v, ukq, 6wr, 8qg, b3x, gx6, b8, oxk, fvd, xu, 89, p, as5, tml, nnv, 1, jen, علی فربودنیا | آموزشگاه موسیقی شمال تهران ناردونه

آموزشگاه موسیقی ناردونه

آموزش سازهای کلاسیک

آموزشگاه-موسیقی-شمال-تهران

آموزش سازهای سنتی

jazz

علی فربودنیا متولد۶۲ نوازنده سازهای بادی (نی،کلارینت،ساکسیفون،فلوت)

اساتید

حسن کیانی نژاد،سیامک جهانگیری، محمد موسوی.محمدعلی کیانی نژاد، محمد رضا لطفی،سایوری شفیعی، مهدی ترکمن،فرهاد رجبی و کیوان علایی

*تالیف کتاب نوای نی سال ۸۹ انتشارات چکاد هنر و طرح الگوی انگشت گذاری جدید در ساز نی

*چاپ مقاله الگوی جدید انگشت گذاری در نامه شیدا زیر نظر استاد محمد رضا لطفی

کنسرت ها

سال۸۳ گروه ژار (سالن سیمرغ مشهد)

سال۸۳گروه فارابی به سرپرستی کیوان ساکت(سیمرغ نیشابور)

سال۸۴ گروه سپهر (تالار اندیشه حوزه هنری تهران )

سال ۸۵ گروه همایون(تالار فردوسی دانشگاه تهران)

سال ۸۵ گروه همایون(تالار ابن سینا مشهد)

سال ۸۶ گروه مهر (تالار فردوسی دانشگاه زاهدان )

سال۸۷ گروه مهتاب رو (تالار رودکی)

سال۹۰ گروه برزین (جشنواره فجر و کسب مقام دوم )

سال ۹۱ گروه فریاد کویر (بیرجند،قائن،مشهد)

سال ۹۲ گروه سرشک(تالار هنرستان هنرهای زیبای مشهد )

سال ۹۲ ارکستر صبا (تالار هنرستان هنرهای زیبای مشهد )

سال ۹۳ گروه ژابیز (تالار هنرستان هنرهای زیبای مشهد)

کنسرت جاودانه های استاد محمدرضا لطفی(تالار سوره حوزه هنری تهران شهریور ۹۶)

اجرا در فستیوال بین المللی مقام باکو به همراه گروه موسیقی خیام اسفند ۹۶

کنسرت در سالن ادیب مشهد به همراه گروه خیام تیرماه ۹۷

کنسرت در سالن وکیلی نیشابور به همراه گروه خسروان شهریور ۹۷

آلبومها*

موج سودا (موسیقی ایرانی )

اوشیدا (موسیقی محلی سیستان)

سبز چشمانش بنفش صدایش (موسیقی فلامینکو)

پاییز تا پاییز(سنتی ایرانی)

پیدای نا پیدا(سنتی ایرانی به خوانندگی سالار عقیلی)

تماس