آموزشگاه موسیقی ناردونه

آموزش سازهای کلاسیک

آموزش سازهای سنتی

jazz
ساعت شروع ساعت پایان نام کلاس نام استاد
۱۷:۵۰ ۱۷:۵۰ هنگ درام سروش طبرسی
۱۷:۵۰ ۱۷:۵۰ هنگ درام سروش طبرسی
۱۷:۵۰ ۱۷:۵۰ هنگ درام سروش طبرسی
۱۷:۵۰ ۱۷:۵۰ هنگ درام سروش طبرسی
۱۷:۵۰ ۱۷:۵۰ هنگ درام سروش طبرسی
۱۷:۵۰ ۱۷:۵۰ هنگ درام سروش طبرسی
ساعت شروع ساعت پایان نام کلاس نام استاد
۱۷:۵۰ ۱۷:۵۰ هنگ درام سروش طبرسی
۱۷:۵۰ ۱۷:۵۰ هنگ درام سروش طبرسی
۱۷:۵۰ ۱۷:۵۰ هنگ درام سروش طبرسی
۱۷:۵۰ ۱۷:۵۰ هنگ درام سروش طبرسی
۱۷:۵۰ ۱۷:۵۰ هنگ درام سروش طبرسی
۱۷:۵۰ ۱۷:۵۰ هنگ درام سروش طبرسی