سمیرا سلطانیه هنرجوى با استعداد ماکان حافظى

سمیرا سلطانیه، هنرجوى با استعداد ماکان حافظى

سمیرا سلطانیه، هنرجوى با استعداد ماکان حافظى، مدرس گیتار آموزشگاه موسیقی هیوا