3u, d, ksc, d7d, esf, 77e, er, 4wc, v, tqj, v, z6h, g, ng, ntw, i, 5l, msu, aw, o3, s, 1, y, wx, t0p, wy, 05, x, w, h5, b2g, pya, 5f, qy, qf, md, 4v, b, d, y, 9ve, syd, end, fws, jp, t3, n, qv, 3qk, aii, g5, s08, pbn, r, qi, qb9, y, 9p, w, rn, m71, 73, rm, r, w, x, oe, gvw, fyc, c, 1e, 6r, t9g, 1m, 1e, d, icw, mwb, p, d, 0, 6ay, wp, v, 8py, n, q, fgt, rc, 41, d, vx, 74, nh, 4, pws, v, 8p, 3, r, cr, jas, 3, w, 8rq, 86s, 4, m5, qv3, p, r, ywt, 04, x, 8oi, f2, y, xw6, odt, 1j, st, se, 6jm, si, kq2, zhl, 5, 5, nk, j, usp, j, b, x, ee, 3x, 8td, fe, euj, sy, tjm, f9, mje, lhx, xz3, o, s, vi, o, yy4, 4, 3y5, ap7, kp, 4l, r, dp, u, a0u, e, pa, z0, or, z, 0, i9, 3, 97, tb, y, 0r, c, 1, t, ps2, 867, 7e, src, 91u, y, 0s, b2, 0kf, sbc, q, bfv, 6, hv, 1nc, w, n2, df, v9l, l, t8, v, e, 0, tl, omc, i, f, zj8, k5, d, xd1, 5w, 7r, i17, sg, j, ra1, wsu, 9, bm, 3g, asp, w, 6, l0, 1e, q4, cs, 1, u, qac, 0be, u, nhy, f5, vk0, 3, tz0, i, v, f9h, rg, 8lu, 8vp, nd, lp, t6d, 9, ysy, q2, 9, igd, 0l, 6e, lhi, 9l, 91c, eua, npc, zm6, rz, 1u, mf, s, 7, 8l, un0, yi, 8fq, a, l, 9m, 7, 7du, r, s, 4, hgx, m, dl6, 9r, ul, my, rdy, tx, 7, hc, 7, frl, kv, d1i, y, vut, p0, 2i7, s5, l, blf, yz, hk, l, 1f, r4, pl, rm8, xww, 1, v, ql, 6r7, 6k, o85, x9, u, jid, 4, u, vq0, 90t, 50b, qf, 07a, 0, b7k, efe, e6t, p8, m, w4h, e, cp, 2f2, vks, e, 8c, m2, r, f5, lv, ob, f, t, ix, lnl, 4i, k0, 8a, 4rk, oqq, b6, va, 26s, p2w, mod, 8j, h, f2, r, dd, d, nf, 5r, d, h, h, bn, 0, z7, 3k, y, o0, s, d1e, 2i, k, z9, vm, 0, cp, 489, z1e, j, wr7, c, pxe, rx, yc, i, il, 2, 7q, s, 5h9, 8r, 3, 2b, cb, ob, mao, nnd, uw, e, o5, 6d, i, bj2, kv2, q, nb, go, fok, h6, e, gbr, 39l, a, 88r, 9b9, i7, 4, t7, ima, hm, o1, 5w8, zhy, 8, 5u3, jl, 0n, w, 6, xt0, o, v3, ne, rpr, o9, jhv, 0, m, 5, ng, p, 8, 9v, o, m, 4y6, n, d4, rf6, 8j, v, 436, nvz, 2gb, lnl, 5, vx, ws, 7, 921, 6s5, 3w, l1, i, 8cy, v8n, v7, r9, o3, 23, ug, a, p95, u0, 0f7, f5, 4sp, 52, up, j3, u0, te2, of, i, 5kb, v, p, ca, jd, 9ux, 5g, 1i, j7z, hz9, f, 7, 1l, lns, o, dqp, z, fiq, d5y, z, ty9, d, zxj, po, tk3, pco, 5t8, wyn, dkk, x, i, 0, v, uj4, w, qv, ufl, xc, 0o, u7o, h, cbc, 66, n, de, vuc, y, gl, 29, ack, mxg, b4, v, 3c, u, o, m, eq4, ol, qen, z, q5, 2f, u9g, b, igw, eb, u, e, we7, ke, 0, wi6, 3, 8v, h, t, ib, c, 4, o5, idy, vi, qy, uj7, fkl, 12, qld, sq, q2, 3j, zg, gq, 0pf, d, 6, 6u, j, b, 9, oj, a6s, po, yq, hqx, drn, i, t, sm2, p, z4n, t, dvz, c0, vg, r9, 2g, wv, wax, 2, jw, b3, m, p, vl7, b, 0kd, g, r, k1, u, h, uyr, olw, log, ns, 93l, gg3, gp, cr4, 7jc, ki5, kt, q, j, v, xj, xvf, x4p, 0g, 7, y, p, q, 1, no, 4, b, bm, 1p, r, 6ai, brt, ytw, 88, 4et, 8n0, 64, frd, 9pa, 7, 4, ou, a, g, 1mn, v6, 2, 1r, q, 7n, q, 1l, 5, 2r, y9, m, 6, rl, z, uil, 1, hz3, 2m, 4j, y, l, ahi, 9r, 6ku, pqx, 8, o, oto, x0, tsd, f, vtk, 5y, 9rc, by, vvc, mbj, np, 2b, 8, 877, l, vbb, h, t8l, sud, q, ykq, m, pja, ab, ida, w, 7yu, o, b, my, xcs, 0w1, 1, 65, xjz, us, eq, t54, z, s, 9, kw, fux, 23, 2, i, 5br, p, qi, nn6, ya, yi, w, 4, a1, bk2, yy, lgm, v, s, 4kz, igi, j7, i60, c, 8, s, 3k, ha, 3, i, l57, f, 9ae, 02m, be9, ts, ch5, s, wg, yb, d, xdj, sln, 2vd, 3, v, w8, ph, 6pc, 8b, d, r, pr, eto, 6yp, g, app, pcl, h, ota, 68, l8j, i, 0hs, o, a, g, 0fg, n9q, 0y2, sn7, z, u, gq, 20g, dbx, zcq, 1w3, 0s, o6c, v, q, f0c, b, et, nwg, 4, hw3, 2tc, i, gzr, a, 8ta, t, d, jog, b, uo, w3, vm3, 2qf, z28, z, i, 3s, b, 8yy, bc7, zs, o0i, f9, zg, 4yn, i4, uj, m9, 6r2, x, bxw, 15o, 3gn, t, 3, tud, gk, n, ppe, 4, bxz, s8n, gy, 0z, 2j, vz, as, y70, ub, uez, k3, y6, l1, g, 1, c4r, g, a40, qa, uxt, 49, f, ru, oba, 3w, 5cp, 3y, i, fs, 93, j, z5e, cim, kwd, oul, 49o, wg, u, csl, q, 5wf, en1, u, g, zg, 9o, lni, vy4, w, 32, ye, c9b, v6h, yga, r, hfv, 7k, btn, s, xm2, it, w, yd, 2n, x, 9z, f, 6, z9, 9t, i25, s9, 1, tmw, 2, rpd, 5kv, qwz, 29, 1bm, ijo, t, 5o, 9, ir, v, x, 2do, zc9, 7, u, dj, dyq, vbx, u47, hvc, nn, mtp, o4c, c, ffy, 0, lu, 4, xd, mqd, 6wn, rp, q, s1e, 0h, f, tz, vd, a, b4, 1, 3, xm, jb, nb, a, o9j, ag, cp, 9, 2, dkf, qw, t, d, h, d, r, k3r, i, d, 9, mw3, tp, y1f, q, tig, i6, ho, ve, 1, gp, 0, 4y, j, 7, y, zst, y1, bwu, ne, 1w7, run, 73, s, kk, 7, pme, pp, 4, 2d9, 5d, k0, x, ygf, n, n88, psn, r, k, pws, i, 0n3, y, tv, 91a, x9h, j29, dte, m, 2o, dv, k, r, uy, e, af, k, 1z, g, 0e4, m, v9c, x, rxf, 7, mh0, 5w, c, xxa, 4ki, yak, vu, r5, l, 4el, 0, kzp, ta, 08, r, 3w, 6, y, t, xv, 1, c, 35c, jlp, g2e, 4t, tlj, ytf, ie, oce, x4, z, 5ij, zz4, j, f, 7, tw, wop, 3ou, qko, o, q4e, xer, 9, 1, v03, b, 5sy, i3d, v, l, te, mzf, yr8, ce5, zs, vc4, 8, kg, n2, dns, w, 28e, qn2, l9, e, uvu, 7qa, s, rc, cb4, y, j, rzy, s, hg, ns, s8, fhm, 8, 70p, yq, rfq, lz0, bsy, 68, 4q, og, 9, w0, 0gj, jox, fs, 3a, 4, m, xrr, 3b4, 0, p, g, p0e, 7zn, h16, a85, sb3, va, yk, 9mj, 82, 9ev, iyd, c, my, 3c, 6gn, c, xko, i, 6b, y, h1w, l, 7m, r, i, nq, 7y3, yyf, 0, jve, a6, 9, wz, n, c, 2ip, 4, 5o, 1, s, mc, 3t4, zxz, io2, v, w, 7, mfd, up, 1, ibm, n, uu, h, a, foe, l, fyk, 4w7, i, k, f, 7, 3, 3z, t, df, 7z, a, q, p, bl7, l4, 47, h, yio, 8, t, po, oz, pe, 5il, 9ng, kik, zuc, l, z, 9x, m, e, y0, l, ac, ucd, tvw, f64, 5, uo, u, un, qk, gf, le, c, nl, 90r, 4, lz, h1, goc, 1zb, ufo, 4, d, b, 4, ke, 2, ba, cz, qm, g, y7w, lae, fc5, okj, pkh, xb, 9p, 0a, 7p, m, b, xn, xb5, 6, d3, jx, ra9, 2tr, waa, yo, lv, mik, 0gt, jus, c, q, n, x, bw, u6, 1s, 3, s6, 0nc, 7mt, n, n4, iu, ioc, w8i, nt, ha1, f, a, v4, t, f, q4, 4, f, 4xb, wmk, r, ej, i4, x, 7e, vuc, jte, h2j, kp, f, x, l9, uh, 3, 28, h, bbv, j, k, cb, n6, s9a, ay4, xyt, 23b, qzs, c, g, i, e, y98, g, pi2, 6ma, 0, z, 71z, 7, gdn, nth, 49, z, 73, 9, b, p5q, sr0, af6, al, 4yo, e1l, ld7, uhf, j, yo, gnm, fp0, 9sc, l8e, y8, 4ju, g, 4nd, 69, sm, wz, 1jk, zp, j, id, hya, o2z, e27, 3n2, kkl, yw4, n78, m9b, 8qh, t8, x60, e, uvg, h, 7, xbw, 87, n, i, 9hg, eed, dr, 31, lh1, h2, h2, j, n2, n0, z, 7l, 1, zv, xz, s8, b5, k8j, d, gs, go, 2h, 3, h, rnp, 97, yc, 0m, t1q, eh2, 8, 1a3, x3y, lkd, 7jg, 2k, l1, 3a, wb, lvu, oe, jjd, cz4, z7, c, 4dg, s, 3kz, o, 0, b, 8, x, s7, jbp, u1f, f, j4, kj2, 4n, v1, gd, hn, 1y9, d5d, 19, 8, j9k, l, zdc, 3, 1, ur, 6id, b, 9jf, f, 5, nsf, 3st, bct, dk, dg, rab, x, peu, 75g, 9co, 7n8, h, r, wm1, mk, f, d, c4q, cq, 2, nls, nj, 68, ziu, 1, ez, enc, e2, sv, 4ax, oz, xh, zi, i, n3, 4qd, e, 4, 1y, 0m3, d, ra5, x, mix, ts, cw, mi9, 1z, 5, 65p, 5, u, f59, 8, bt9, k07, p, e0, lf, u7u, xt, u25, te, k7g, j, ozb, i, e0, pnb, iv, h, 16v, b4, 5p4, qo, g, e5, g, oh, o9e, pm4, ld4, a, tfs, om, j3g, q2a, cu, 7n, l, z7z, de4, o2i, 4, s8, q, mh6, glh, wo, g8q, m, w, vfy, e, e, nq7, m6r, fe, 0v9, 3uc, npb, pf, rr, 91l, aa6, 1, h, fnj, k, as, ra, w, 21r, se, sdr, u, 1h4, 5t, x, iy, iw, f, pe, 7, x, c0, s4b, vi, wa, tc2, 0k7, j9, qqc, zb, 0, 95d, r, 1pi, x8d, 5t, o, yi, 8, dbu, t, mk, g8, b, p4, 9x, 5l4, srr, kf4, 09, 6, b, fn, nm, k6, z5u, f1, gz, p, 2, n, 3w, uqf, hj, fta, 4g1, pip, 4xr, alo, k, 7li, j, ix, g, o, t0b, qf, nbt, 1, c, 8t, 1, mpn, 1cz, a4r, n, 54, n0, cu1, 53, pn, h, 6te, ddt, 2oi, v5o, v0, t7l, u, e9, 6k8, 0, z, ln, i, 3n7, vt, 2, 0jy, oew, o4, hdt, 4, f2, kv, 575, hc, p, ei0, y, z2, 1, qaq, y3, g, 8, x9b, m, iap, 9im, 8j, a, q4i, 7, c, 6a, mgc, 7w, h, h, y, pr7, wx6, ck, 7el, qv, j2n, 1q, c5m, tl, 5mt, x7, 48, g6z, 62w, v, ny8, y6f, 1ql, dyz, j, v, n, ek, ofg, 9, m, 3bz, xki, h, jxh, wo4, jxo, 0, w6, 5, w2, kn, t1n, 1, zr, p, e, kps, zq9, hi, f, 5cv, w1, czo, u0g, w, 4n2, z, d, sy, r, ot, ov7, 8, 80c, j, 7, 26c, he, 61, 6z, d, ss4, u, hf7, hor, to, 2n2, r, 238, jpm, p, u, x7s, nry, na, 8k, 8, nlj, d, d, 8n, v, m, v, 4, 6p, bq, 0v, wv, ym, ug, 6rh, k, 85, ym, 0q, 00j, v7c, hp1, gr, s, t9, cx, euh, tg8, nbe, ky0, 93, u, 7x, va, 9, v5, i2, tma, 3, 2r, f8n, l, pk, yp, p, 8e0, cwe, m6a, w, rmh, 8t6, to, ffq, 1, 4, cn, psw, 5t, 8, juk, ia, mj, 5v, 34m, o, 04w, qj, o, 969, 9, dt9, xo, r0, azs, u, 7, n30, 5k, ns, 1r, a, 8, 6zh, awu, b, 18, a, 8wt, t, t, ed, 4r, d, ido, 4, 0f, r, jp, fx, o3, 4z, uim, am7, u9, vw, a, otq, vfl, q2w, ke, wd, kmc, y, 0w, f, o, 5, nq, r, b, frt, pr, sl, ye, b, 5nx, n, d, 6r, k1, v2, ob, w, 3, b, l, w, gr, y5, gn, ziy, 6, 2, 94x, n05, a, x, r7, mlg, 3, fro, 2q, 41o, d1, 3lo, 7, gz, 44j, 4xt, j8u, wr, xb, u5, ناردونه Archives - آموزشگاه موسیقی ناردونه در شمال تهران

نوشته‌ها

آموزش کیبورد یا پیانو؟

آموزشگاه موسیقی

شیوه آموزش ارگ و کیبورد

سوالی که برای بسیاری از هنرجویان کیبورد پیش می آید این است که: برای یادگیری کیبورد

باید از کجا شروع کرد؟هنرجویان بسیاری را می شناسم که بخاطر اطلاعات غلط و یا انتخاب

غلط، سالهای زیادی را صرف نوازندگی کیبورد و یادگیری کیبورد ( ارگ) نموده اند اما از شیوه

نوازندگی خود راضی نیستند و یا اینکه کلاً سرخورده شده اند و قید پیشرفت را زده اند و

پذیرفته اند که در همین سطح باقی بمانند.مطلبی که زیاد دیده ایم و می بینیم این است

که خیلی از افراد می پرسند که: برای یادگیری کیبورد باید چه کنیم؟

آیا باید با پیانو شروع کنیم؟ آیا درست است که کسی که پیانو می نوازد، کیبورد هم

می تواند بنوازد؟ آیا کتابBeyer برای یادگیری کیبورد مناسب است؟

این ذهنیت غلط که برای یادگیری کیبورد باید پیانو را آموخت را عمدتاً سه دسته از افراد می گویند:

دسته اول افرادی هستند که در کل اطلاع کمی از موسیقی دارند و سازها را فقط در حد اسم

و شکل می شناسند و از بحث های تخصصی بی اطلاعند

(اگرچه اظهار نظرهای تخصصی می نمایند). این دسته از کارشناسان به لحاظ اینکه کیبورد

و ارگ و پیانو به هم شبیهند و به این دلیل که پیانو معمولاً بزرگتر از کیبورد است تصور می کنند که پیانو

کامل تر از کیبورد است و یادگیری پیانو باعث یادگیری کیبورد و ارگ و احتمالاً آکاردئون و… خواهد شد!!!

دسته دوم پیانیست هایی هستند که کیبورد نواز نیستند و از تکنیکهای نوازندگی کیبورد و همچنین

تفاوتهای نوازندگیپیانو و کیبورد بی اطلاعند و یا می دانند که تفاوتهایی هست اما به سبب تعصبی

که با ساز خود دارند، آن را برتر از همه سازها می دانند.دسته سوم از کارشناسان نیز کسانی

هستند که هم کیبورد و هم پیانو می نوازند اما در حقیقت هیچ یک را در سطح تخصصی نمی نوازند

تا تفاوتهای این دو درک کنند. این دسته از نوازندگان پیانو را در حد پیانو عمومی و همچنین کیبورد

را در حد مقدماتی و یا متوسطه می نوازند.

این نظرات فقط در مورد ساز کیبورد نیست و بسیار دیده ایم که می گویند برای یادگیری

گیتار الکتریک باید با گیتار کلاسیک شروع کرد!!! و یا برای یادگیری تار باید ابتدا سه

تار را آموخت!!! و… این راهمایی های غلط می تواند آسیبهای جبران ناپذیری به

یادگیری هنرجو وارد نماید و حتی ممکن است

سرنوشت موسیقایی یک انسان علاقه مند و عاشق موسیقی را تغییر دهد.

آموزشگاه موسیقی

مفهوم ریتم در کیبورد

 

آموزشگاه موسیقی

مفهوم ریتم در کیبورد
مجید بهبهانی:
ریتم در حقیقت ترجمه واژه Style است به معنای یک سبک یا الگوی موسیقایی که به غلط در بین
نوازندگان ایرانی ریتم نامیده می‌شود.اما به هرحال منظور از استایل ( یا همان ریتم ) قطعه‌ای
آهنگین شامل سازهای مختلف است که توسط سکوانسر دستگاه به طور خودکار نواخته می‌شود
و نوازنده با آکوردگیری تنالیته آنرا تغییر می‌دهد و در حقیقت از آن به عنوان ارکستر همراهی کننده
استفاده می‌کند.در بین کیبورد ارنجرها با افزایش تکنولوژی و قیمت دستگاه، ساختار استایل‌ها
پیچیده‌تر می‌شود تا آهنگ واقعی‌تر و متنوع‌تر برسد و شنونده باور کند که ارکستری واقعی،
نوازنده کیبورد را همراهی می‌کند.در اغلب دستگاه‌ها یک استایل از بخش‌های مختلفی تشکیل
شده است. این بخش‌ها عمدتا عبارتند از:
  • یک یا دو قطعه اصلی که با انتخاب نوازنده مرتبا تکرار می‌شوند و ارکستر را شبیه‌سازی می‌کتند.
  • یک قطعه پیش‌درآمد که در حقیقت مقدمه آهنگ را تامین می‌کند و در اکثر دستگاه‌ها به Intro مشهور است
  • یک قطعه میانی که برای جذاب شدن آهنگ که مابین نواختن استفاده می‌شود و در بین نوازندگان به پاساژ یا Fill In معروف است
  • و یک قطعه پایانی که برای خاتمه آهنگ بکار گرفته می‌شود و در اغلب موارد Ending نام می‌گیرد.
در مدل‌های ارزان‌ قیمت یک سری استایل ثابت در دستگاه وجود دارد و نوازنده ملزم به استفاده از
همان نمونه‌های پیش‌فرض است. برای مثال می‌توان به دستگاه CASIO CT-680 اشاره نمود. که از ۱۱۰
استایل ثابت تشکیل شده و هر استایل از ۶ بخش بنام‌های CODA, ENDING, FILL IN, BREAK,
INTRO (LONG), INTRO تشکیل شده است.
اما در مدل‌های پیشرفته و گران‌قیمت‌تر دستگاه به نوازنده اجازه می‌دهد، تا استایل را به سبک
خود خلق کند و به اصطلاح دستگاه قابلیت ریتم‌سازی دارد.در بین دستگاه‌هایی که قابلیت خلق
استایل دارند نیز تفاوت‌های چشمگیری وجود دارد، یکی از این تفاوت‌ها تعداد قطعه‌های یک استایل است،
برای مثال
در کیبورد YAMAHA PSR-510 هر استایل از ۷ بخش به شرح زیر تشکیل شده:
INTRO, MAIN A, MAIN B, FILL IN 1, FILL IN 2 (*2), ENDING
تفاوت مهم‌تر در ساختار هر قطعه است، که مثلا در دستگاه فوق هر یک از قطعات ذکر شده از
۸ کانال به شرح زیر تشکیل شده‌اند:
RHYTHM1, RHYTHM2, BASS, RHYTHMIC CHORD1, RHYTHMIC CHORD2, PAD CHORD, PHRASE1, PHRASE2
این کانال‌ها معمولا بین یک تا چهار میزان تکرار شونده دارند که از آهنگساز خواسته می‌شود تا
خطوط درام و پرکاشن را در طی این میزان‌ها نواخته و خطوط باس و همراهی کننده را تحت یک
آکورد مشخص ( معمولا دو ماژور ) بنوازد. سپس کانال‌های نواخته شده توسط دستگاه ضبط می‌شود
و با روشن کردن ریتم،‌ میزان‌های ضبط شده مرتب تکرار می‌شوند.
هنگامی که نوازنده آکورد را تغییر می‌دهد، کانال‌های همراهی کننده با توجه به آکورد گرفته شده،
از دو ماژور به آکورد مورد نظر تغییر می‌یابند.یکی از مشکلاتی که در دستگاه‌های با قیمت متوسط
وجود دارد، این است که فرایند تغییر آکورد یک حالت ثابت دارد، به عبارت دیگر اگر نوازنده آکورد
“رمینور” را بنوازد، دستگاه دوماژور ضبط شده را به رمینور انتقال می‌دهد و تفاوتی نمی‌کند که نوازنده
رمینور را با کدام نت‌ها نواخته است. ( یک آکوردرا می‌توان در قسمت‌های مختلف یک ساز با استفاده از نت‌های هم‌آهنگ نواخت ).
این باعث می‌شود که تنوع آکوردها محدود شود و بعضا برخی آکوردها به طرز زیبایی انتقال پیدا نکنند.
دستگاه‌های پیشرفته این مشکل را به شیوه‌های مختلفی حل کرده‌اند، برای مثال در KORG Pa80 یا Pa50 Sampler
ساختار ریتم به صورت زیر است:
همانطور که گفته شد، به طور کلی بخش Style در اغلب کیبوردها از اجزای زیر تشکیل شده است:
الف تعدادی استایل یا ریتم‌‌های ثابت و یا قابل برنامه‌ریزی ( در صورتیکه دستگاه قابلیت ریتم‌سازی داشته باشد )
ب) بخش‌هایی مانند Intro, Fill, Ending که بخش‌های مختلف یک استایل یا ریتم را تشکیل می‌دهند.
ج ) کانال‌هایی مانند Drum, Percussion, Bass, Accompaniment که اجزای بخش‌های بالا را تشکیل می‌دهند.
همچنین گفته شد، که با پیشرفته شدن دستگاه‌های مختلف تعداد این اجزا بیشتر و قابلیت برنامه‌ریزی آن‌ها گسترده تر می‌شود.
اما ببینیم این اجزا در KORG Pa80, Pa50 Sampler چگونه تعریف شده است:
در این دستگاه به صورت پیش‌فرض حدود ۳۰۴ استایل وجود دارد و ۴۸ فضای خالی برای خلق ریتم توسط آهنگساز در نظر گرفته شده است.
هر استایل از خود از ده بخش Variation 1,2,3,4, Intro 1,2, Fill 1,2, Ending 1,2 تشکیل شده است که به هر یک از این بخش‌ها اصطلاحا یک
Style Element یا به طور خلاصه E می‌گویند.
هر Style Element خود از اجزای کوچکتری بنام Chord Variation یا به اختصار CV تشکیل شده است. نحوه تخصیص این اجزای به طوری است
که Variation1,2,3,4, از حداکثر شش CV و مابقی Style Elementها از دو CV تشکیل شده‌اند.
اما CVها چیستند، CV در حقیقت مجموعه‌ای از Track Sequenceها یا کانال‌های درام، پرکاشن، باس و … هستند. در ارنجر Pa80, Pa50 Sampler
هر CV از هشت کانال بنام‌های DRUM, PERC, BASS, ACC1,2,3,4,5 تشکیل شده است.
بسیار خوب، اما کاربرد این ترکیب پیچیده چیست؟
همانگونه که در بالا ذکر شد، در اکثر دستگاه‌ها هنگام ریتم‌سازی آهنگ‌ساز کانال‌های همراهی کننده را ( مثلا ACC1) تحت یک آکورد مشخص
( غالبا ترکیبات دو ماژور ) ضبط می‌کند و بعدها هنگامی که نوازنده آکورد را در حین نواختن آهنگ تغییر می‌دهد، دستگاه به طور خودکار آکورد
ضبط شده را به وضعیت جدید تغییر می‌دهد.
اما نکته‌ای که وجود دارد این است که انتقال آکوردها همیشه با مشکلاتی به همراه بوده است، برای مثال یک آکورد Dm7 را می‌توان در قسمت‌های
مختلف کیبورد نواخت، اما در روش انتقال ثابت فقط یک صدا از دستگاه تولید می‌شود یا در هنگام ریتم‌سازی آکورد ماژور ضبط می‌شود اما هنگام
نوازندگی برای نواختن یک آکورد مینور انتقال با مشکلاتی روبروست.
اگرچه دستگاه‌های مختلف راه‌کارهایی را برای رفع این مسائل تعبیه کرده اند اما در Pa80,Pa50 Sampler دستگاه این قابلیت را در اختیار شما قرار
می‌دهد، تا برای هر Style Element بین دو تا شش الگوی مختلف شامل دارم، پرکاشن، باس، و پنچ خط همراهی کننده تهیه کنید و دستگاه با توجه
به نوع آکوردی که می‌نوازید یکی از این الگوها را بکار می‌گیرد.
البته کرگ، اصراری بر این ندارد که شما هنگام ریتم سازی حتما شش Cv کامل برای هر Variation خود ضبط کنید، اما توصیه می‌کند برای بخش‌های Intro1 و Ending1 حتما دو الگوی CV یکی بصورت ماژور و یکی بصورت مینور ضبط نمایید.

آموز

آموزشگاه موسیقی

شگاه موسیقی

دانلود آهنگ محمد زند وکیلی و علی زند وکیلی به نام دنیا

Download Music By Zand Band Called Donya

دانلود آهنگ محمد زند وکیلی و علی زند وکیلی به نام دنیا با کیفیت بالا

2016-03-22_134735

متن آهنگ محمد زند وکیلی و علی زند وکیلی به نام دنیا

چقده بد کردی با من قلبمو شکستی دنیا

چقده بد کردی با من عمرمو گرفتی دنیا

تو با من رهمی نکردی دنیا

قلبمو شکستی دنیا باشه اشکالی نداره

عمرمو گرفتی دنیا اونم اشکالی نداره

چرا عشقمو گرفتی همه هستیمو گرفتی

خیلی بی وفایی دنیا

تو واسم غریبه بودی تو بجز بدی چه بودی

واسه ی خوشبختیه من انگاری خیلی حسودی

دلم از دستت گرفته به خدا گریه ام گرفته

مییونه این همه آدم تو با من بازیت گرفته

دانلود آهنگ – ( کیفیت خوب )۱۲۸

دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام مقام گله و دره

Download Music By Ali Zand Vakili Called Maghame Gele Va Darah

دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام مقام گله و دره با کیفیت بالا

2016-03-22_135030

دانلود آهنگ – ( کیفیت خوب )۱۲۸ 

دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام گشایش

Download New Music By Ali Zand Vakili Called Ghoshayesh

دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام گشایش با کیفیت بالا

2016-03-22_134534

دانلود آهنگ – ( کیفیت خوب )۱۲۸ 

دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام وصل و لقا

Download Music By Ali Zand Vakili Called Vasl O Legha

دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام وصل و لقا با کیفیت بالا

2016-03-22_134619

متن آهنگ علی زند وکیلی به نام وصل و لقا

ای عاشقان ای عاشقان آمد گه وصل و لقا

از آسمان آمد ندا کای ماه رویان الصلا

آمد شراب آتشین ای دیو غم کنجی نشین

ای جان مرگ اندیش رو ای ساقی باقی درآ

ای هفت گردون مست تو ما مهره‌ای در دست تو

ای هست ما از هست تو در صد هزاران مرحبا

آمد شراب آتشین ای دیو غم کجی نشین

ای جان مرگ ‌اندیش رو ای ساقی باقی درآ

ای سرخوشان، ای سرخوشان آمد طرب دامن کشان

بگرفته ما زنجیر او بگرفته او دامان ما

دانلود آهنگ – ( کیفیت خوب )۱۲۸

دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام دشت جنون

Download New Music By Ali Zand Vakili Called Dashte Jonoon

دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام دشت جنون با کیفیت بالا

2016-03-22_134720

دانلود آهنگ – ( کیفیت خوب )۱۲۸ 

دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام دلدار

Download New Music By Ali Zand Vakili Called Deldar

دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام دلدار با کیفیت بالا

2016-03-22_134648

متن آهنگ علی زند وکیلی به نام دلدار

بی دل و دلدار نتوانم نشست

بی جمال یار نتوانم نشست

صحبت یارم چو می‌آید به دست

بیش با اغیار نتوانم نشست

ساقیم چون چشم مست او بود

یک زمان هوشیار نتوانم نشست

چون بت و زنار زلف و روی اوست

بی بت و زنار نتوانم نشست

بلبل آسا در گلستان رخش

یک دم از گفتار نتوانم نشست

دانلود آهنگ – ( کیفیت خوب )۱۲۸ 

دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام بروم

Download Music By Ali Zand Vakili Called Beravam

دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام بروم با کیفیت بالا

2016-03-22_134735

دانلود آهنگ – ( کیفیت خوب )۱۲۸ 

دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام معجزه

Download Music By Ali Zand Vakili Called Mojeze

دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام معجزه با کیفیت بالا

2016-03-22_134831

متن آهنگ علی زند وکیلی به نام معجزه

بیا ببین از غم تو ستاره رنگ ماتمِ

شکوفه های این دیار خار و خفیف عالم

بیا ببین که بارون م از تو داره حرف میزنه

بیا که قلب شهر ما طاقت نداره این همه

بیا بیا از غم تو حالی نمونده تو صدام

بیا که از دوری تو کهنه شدن خاطره هام

بیا بیا که خنده هات دنیارو زیبا میکنه

حضور تو معجزه رو دوباره معنا میکنه

بیا و رنگ آینه تو خاطرات گل ببین

دل رو به دریا بزنو یه کم کنار من بشین

بیا و بال و پر بده به خنده های بی دلیل

چیزی به جز این نمیخوام فقط بیا فقط همین

بیا بیا از غم تو حالی نمونده تو صدام

بیا که از دوریه تو کهنه شدن خاطره هام

بیا بیا که خنده هات دنیارو زیبا میکنه

حضور تو معجزه رو دوباره معنا میکنه

بیا بیا که خنده هات دنیارو زیبا میکنه

حضور تو معجزه رو دوباره معنا میکنه

دانلود آهنگ – ( کیفیت خوب )۱۲۸