سعید مرادی

سعید مرادی (گیتار پاپ، کلاسیک، فلامنکو، هوى متال آواز پاپ، صداسازى و سلفژ) مدرس آموزشگاههای موسیقی ناردونه و هیوا آدرس سایت : www.nardoonehmusic.com

سعید مرادی

سعید مرادی
(گیتار پاپ، کلاسیک، فلامنکو، هوى متال آواز پاپ، صداسازى و سلفژ)
مدرس آموزشگاههای موسیقی ناردونه و هیوا
آدرس سایت :nardoonehmusic.com

سعید مرادی

سعید مرادی
سعید مرادی (گیتار پاپ، کلاسیک، فلامنکو، هوى متال آواز پاپ، صداسازى و سلفژ)
مدرس آموزشگاههای موسیقی هیوا و ناردونه

پیام صمیمی

استاد پیام صمیمی مدرس پیانو در آموزشگاه موسیقی آوای پارسی

پیام صمیمی

مدرس پیانو در آموزشگاههای موسیقی هیوا و ناردونه از شاگردان ارشد استاد انوشیروان روحانی

سحاب علم

مدرس تار و سه تار و پیانو و سلفژ آموزشگاه موسیقی ناردونه

سحاب علم

نوازنده و مدرس تار و سه تار و پیانو و سلفژ در آموزشگاه موسیقی ناردونه