افشین محسنى

مدرس گیتار پاپ، راک، الکتریک، جز و متال آواز پاپ و راک، صداسازى و سلفژ

حسین ضرورى

مدرس آواز کلاسیک، پاپ، صداسازى و سلفژ ، گیتار پاپ