حسین ضروری

حسین ضروری

حسین ضرورى؛ مدرس آواز کلاسیک، پاپ، صداسازى و سلفژ ، گیتار پاپ در آموزشگاه های ناردونه و هیوا